Saturday, October 12, 2013

அவள் புன்:`டை உள் பக்`கம்- வேக வேக மாகத் துடித்தது

என்:` திடகாத்திரமான கைகளால். அவள் முலையை நசுக்`கினேன்:`,. என்:` கைகளை மெல்.லப் பின்:` புறம்- நகர்த்திச் சென்:`று அவள் குண்டிகளைப் பிடித்தேன்:`,. "ரவி எனக்`குப் பயமாக இருக்`கு என்:`றாள்,. " பயப்படாதே நித்யா,.,. உன்:`னை முழுதுமாக அறிய அனுமதிடா,.,. நீயும்- சந்தோசத்தை அனுபவி" என்:`றேன்:`,. என்:` இதழ்களால். அவள் வாயைப் பொத்தினேன்:`,. என்:` விரல்.களை முன்:` பகுதிக்`கு நகர்த்தி அவள் புன்:`டையைத் தடவினேன்:`,. அவள் இன்:`பத்தில். முனக ஆரம்-பித்தாள்,.,." நித்தி நல்.லா அனுபவி,.,. உன்:`னை முழுதுமாகக்` கொடு- பதிலுக்`கு என்:`னை அப்படியே எடு-த்துக்`க" என்:`றேன்:`,. ரவி என்:`னால். தாங்க முடியலை,.,.ப்ளீஸ் போதும்- இன்:`னொரு நாள் வச்சுக்`கலாம்-,.,.ப்ளீஸ்" என்:`றாள் ,. ஆனால். என்:`னை விலக்`க வில்.லை,. "ஓ,.கே நித்தி இன்:`னும்- 5 நிமிடம்-,.,. அப்புறம்- ஹோட்டலுக்`குப் போகலாம்-,.,. அதுவரை இல்.லைன்:`னு சொல்.லாமல். உன்:`னைக்` கொடு-" என்:`றேன்:`,. அவள் உடல். முழுதும்- நன்:`றாகத் தேய்த்தேன்:`,. முதுகில். முகத்தால். தடவினேன்:`,. அவளுக்`கு மேல். மூச்சு வாங்கியது,.,. உடல். முழுதும்- வேர்த்துக்` கொட்டியது,. அவள் முலைகள’க்` கவ்வி சப்பினேன்:`,. என்:` கைகள் அவள் மன்:`மத மேட்டை அழுத்தித் தடவியது,.அவள் தன்:` கைகளால். என்:` கையை அழுத்திப் பிடித்துக்` கொன்:`டாள்,. கண்களை இருக்`க மூடிக்` கொன்:`டாள்,. அவள் உதடு-கள் துடித்துக்` கொண்டிருந்தது,. உச்சத்தை நோக்`கி செல்.கிறாள் என்:`பது நன்:`றாகத் தெரிந்தது,. என்:` விரல்.களால். அவள’து புன்:`டை உதடு-களைத் தடவினேன்:`,. மெல்.ல ஒரு விரலை உள்ளே விட்டேன்:`,. "ரவி,.,. வேண்டாம்- ப்ளீஸ்,.,. என்:`னாலத் தாங்க்` முடியாது " எனக்` கத்தினாள்,. மெதுவாக விரலை அசைக்`கவும்- தன்:` கால்.களை நன்:`கு இருக்`கிக்` கொண்டாள்,. அப்போது இன்:`னொரு விரலையும்- மெல்.ல நிழைத்தேன்:`,. அவள் புன்:`டை உள் பக்`கம்- வேக வேக மாகத் துடித்தது,.மெல்.ல கைவிரல்.களை ஆட்டியபடி என்:` உதடு-களால். முத்தமிட்டேன்:`,. அவள் தன்:` இடு-ப்பை வேகமாக ஆட்ட ஆரம்-பித்தாள்,. அவள’து முனகல். இப்போது சத்தமாக மாறியது,. அவள் கால்.களை சற்று விரித்து அதன்:` நடு-வில். முட்டிப்போட்டு- அமர்ந்தேன்:`,.,. அவள் இடு-ப்பை ஆட்டிய விதம்- என்:`னை மறக்`கடிக்`க எனது பூலை மெதுவாகப் புன்:`டை வாசலில். வைத்து அழுத்தினேன்:`,. சலக்` கென்:`று உள் வாங்கியது,. அவள் தன்:` இரு கால்.களாலும்- என்:` இடு-ப்பைக்` கட்டிக்`கொள்ள’ நான்:` சீராக இயங்க ஆரம்-பித்தேன்:`,. 3 நிமிடங்களில். இருவருமே உச்சத்தை அடைந்தோம்-,. அவள் எங்கள் தவறை நினத்து அழ ஆரம்-பிக்`க,.,. நான்:` அவளுக்`கு வார்த்தைகளால். ஆறுதல். சொல்.லாமல். அவளை வாறிக்` கட்டிக்` கொண்டேன்:`,. மெதுவாக அவள் முதுகைத் தடவிக்` கொடு-த்தேன்:`,. "நித்தி நீ அழுவது என்:`னை ரொம்-பக்` கக்ஷ்டப்படு-த்துது,.,. என்:` மேல். நம்-பிக்`கை இல்.லாமல். தானே அழுகிறாய்,.,. நான்:` வேனா உனக்`கு சத்தியம்- செய்துத் தருகிறேன்:`,.,. நீ யாக என்:`னை மறுபடிக்` கேட்கும்-வரை உன்:`னைத் தொட மாட்டேன்:`,. சரியா" என்:`றவாறு அவள் முகத்தை கைகளில். ஏந்தினேன்:`,. "டேய் நீ எனக்`கு எப்பவுமே வேனும்-,.,. நம்-ம கல்.யானம்- செய்துக்`கிட்டு- சந்தோசமா வாழலாம்-,. இரண்டு-ப் பேருமே மேலப் படிக்`கலாம்-,. பின்:`னால 2 குழந்தைகள் பெத்துக்`கனும்- அப்புறம்- ஒரு சின்:`ன ஹாஸ்பிடல். கட்டனும்-,. மக்`களை ஏமாத்தாம நல்.ல சிகிச்சைத் தரனும்- அப்புறம்-,.,.,.,.,.,." என்:` சொல்.லிக்` கிட்டு-ப் போனவளை இழுத்து அனத்துக்` கட்டி அவள் உதடு-களில். ஒரு இருக்`கமான முத்தம்- கொடு-த்தேன்:`,.,.,. அன்:`று ஆரம்-பித்த எங்கள் வாழ்க்`கை சுமுகமாக எந்த இடையூறும்- இல்.லாது இன்:`பமாகச் சென்:`றுக்` கொண்டிருக்`கிறது,. எங்கள் வீட்டாரின்:` அனுமதியுடன்:` விரைவில். திருமனம்- நடக்`க இருக்`கிறது,.,. அப்புறமென்:`ன,.,. எங்கல். லட்சியப் பாதையில். நடக்`க வேண்டியதுத் தான்:`,.

1 comment:

  1. Hi, am gowtham from Bangalore, I love sex lot, sex ah anupavichu different ah pannuvean, enaku pussy ah lick pantrathuna romba pudikkum, love to lick whole day even, interested girls or aunties contact me any time, 09597450652

    ReplyDelete